ПАРТНЬОРИ

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) е неправителствена организация с нестопанска цел, която проучва, развива, организира, снабдява, координира и ръководи обучения в сферата на неформалното обучение за различни целеви групи, както за професионалисти, така и за доброволци.

Организацията има за цел да:

• популяризира, разработи и приложи принципите на програмата за доживотно придобиване на знания в неформална обстановка, както и подобряване на социалните и професионалните умения;

• създаде неофициални програми за обучение; програми за развиване на компетентността на специалисти, работещи в сферата на социалната интеграция и социализацията; • организира обучения за учители, семинари за деца, за да гарантира развитието на уменията на 21 век;

• подготвя и изпълнява национални проекти и такива, спонсорирани от ЕС, предимно на тема: разпространение на дигиталното обучение, развитие, както и активно участие в инициативи, свързани със знанието, създаването на гражданско общество.

EDUPRO работи главно в следните две основни насоки:

1. EDUPRO провежда различни обучителни курсове, семинари, конференции, срещи и други събития (включително практически дейности), като предлага информация, консултации, партньорство и обучения за професионалисти и социални групи, които са в неравностойно положение, за да подсигури социалното и трудовото им интегриране;

2. Допринася за въвеждането на нови методи, нови работни материали, технологии от общообразователната сфера, развиване на дигитални и медийни способности у възрастни и деца, с цел подпомагане успешното им приспособяване към непрестанно променящия се свят и неговите изисквания.

Petit Pas

Сдружението за социално развитие Petit Pas е основано в Трани, Пулия (Италия) през 2015г. от група професионалисти, обучители и младежки лидери, водени от желанието да подобрят своята общност, като организират социални инициативи. Вдъхновени са от демокрацията, равенството и плурализма (съжителството на различни националности).

Нашата цел е да повишим нивото на знания и умения в общността ни, без значение от пола, социалната принадлежност, културния произход и базата от познания на хората.

В момента дейностите, които значително ангажират нашия персонал и доброволци, са:

– организацията на семинари и събития за хора в неравностойно положение, които са свързани с темите за активна гражданска позиция, доброволчество, толерантност, приобщаване, взаимно разбирателство, социално предприемачество, устойчив растеж и културно развитие;

– организиране на “alternanza scuola-lavoro”. С помощта на метода „учене чрез действие/практика“, ние помагаме на студенти да навлязат в света на работния процес, като ги снабдяваме с необходимите умения и знания;

– подкрепа на уязвимите хора, които имат затруднения или по-ограничени възможности за обучение, чрез учебни занимания, насочени към социално приобщаване и запознаване с трудовия пазар;

– организиране на проекти за Националната оперативна програма за училища, свързани с активното гражданство и разпространението на култура на дадената територия;

По време на нашите занятия и семинари, насърчаваме вече неработещи пенсионери да бъдат ментори на младите хора. Успешно осъществихме проекти и предоставихме възможност на млади хора с увреждания да се включат в организацията като доброволци и да доразвиват силните си страни. За да постигнем целите си, си сътрудничим с важни университети, училища и асоциации и сдружения. Нашите служители имат дългогодишен трудов опит, бизнес и професионални връзки с частни и обществени организации. Благодарение на участието на Petit Pas в различни проекти по програмата Еразъм+, всички членове на дружеството обогатяват своите умения и знания относно междукултурния диалог,чрез обучителни курсове и социално доброволчество. Освен това, социално активните организации на дадена територия се сблъскват с нови реалности и с различни начини за по-добро разбиране в Европа.

STPEUROPA 

„Professional Training Solutions“ (STP Consulting) като Център за обучение се намира в Сарагоса (Испания). Предлага обучителни курсове и техническа подкрепа на частни компании, публична администрация в провинциални райони, училища, неправителствени организации и Инкубатори на предприемачи за иновации в областта на образователния сектор, както и професионални решения за нестопанския сектор. Допринасяйки с услугите си, ние сме квалифицирани да практикуваме различни професии в МСП, като имаме достъп до новости и информация за хора и общества в рисково социално или неравностойно положение. Главната ни цел е да подобрим образователните, социалните и културните стандарти, като интензивно си сътрудничим с другите Европейски региони. Ето защо, STP са изключително активни в разработването и прилагането на образователни и професионални обучения, както и в изпълнението и популяризирането на Европейски проекти, занимаващи се с образование, култура и общество.

Работим по две основни дейности:

Междусекторните планове за обучение имат за цел да предоставят на работниците в МСП повече общи умения, използвани в различни сектори (например човешки ресурси, комуникации, ИКТ, финанси);

Конкретни планове за обучение в сферата на социалната икономика.

Нашата организация е отворена и изключително силно мотивирана да се впуска в изследването на нови възможности за сътрудничество с различни институции от всевъзможни държави. За нас е важно и да информираме за нуждата от употребата на нови методи в обучението, тъй като сме убедени, че предприемаческите умения и възможности са необходими и трябва да бъдат включвани във всички нива на образование.

Lidi Smart Solutions

„Lidi Smart Solutions“ е създадена, за да популяризира най-новите тенденции в дигиталния свят, като предлага онлайн обучения за възрастни и младежи в най-различни сфери. Сред нашите основни дейности са разработването, въвеждането и популяризирането на онлайн образователни платформи, както и на инструменти за електронно обучение. Започвайки с това, успяхме да достигнем и до най-новите технологии, като се стремим да улесним употребата им и да ги направим достъпни до повече социални и професионални групи хора. По този начин им даваме възможност да се справят с предизвикателствата на XXI век.

Последните ни начинания включват проучването на различните употреби на разрушителните блокчейн и AI технологии, както и синтез на съдържание за MOOCs, като сътрудничим в проекти, финансирани от ЕС. Под особено внимание поставяме предприемачеството. Изготвили сме многообразие от обучителни материали. Стремим се да преподаваме и подпомагаме начинаещи в сферата ,както и по-напреднали, които притежават подходящи и актуални знания и набор от умения, използвайки съвременни знания и напреднала техника. Друга наша цел е да разширим разбирането за готовите за използване „drag-and-drop“ платформи и инструменти, както и наличните дигитални пособия. Интегрирането на някои от тях в работната среда би подготвило предприемачите да бъдат конкурентоспособни членове на предприемаческата екосистема. Разбирането на основите на много от най-новите технологии би им помогнало да видят нови бизнес перспективи или да стимулират вече съществуващия си бизнес. Компанията се намира в Нидерландия.

NIKANOR

НИКАНОР ЕООД е създадена през 2002 година като частна компания, работеща в областта за подбор на персонал, обучението на възрастни хора, както и управлението и развитието на човешки ресурси. Имаме лиценз от НАПОО като Център за професионално обучение на възрастни и Център за информация и ориентиране. Никанор е член на EfVET (една от водещите европейски професионални асоциации, създадена от и за представители на професионално образование и обучение (ПОО)). Ние сме съоснователи и членове на международната мрежа LET HER IN (Целта на мрежата е да обедини сили за разработване и осъществяване на по-силни и по-висококачествени инициативи, които да предоставят възможност на жените да открият своя потенциал).

Компанията работи и на местно и международно ниво, в зависимост от проектите, в които участва. Предлага професионално обучение за 32 специалности, езикови курсове и преподаване на базови умения. Непрестанно подобряваме и обновяваме програмите си, като развиваме все повече нови обучителни модули. Фокусираме се не само над съдържанието на курса, но и в по-добрия начин на преподаване, като включваме съвременни педагогически практики и методи. Можем да осъществим обучението в класна стая, онлайн, смесено, в дигитална класна стая и т.н.

Никанор ЕООД предлага самостоятелно и неофициално обучение, като се стреми да провокира участието на младежи в социални проекти и програми на местно ниво (културна реинтеграция, доброволчество, предприемачество…) Всичките ни проекти и инициативи целят да привлекат обучители, учители, професори, студенти и цялото общество в извършването на проектите и програмите, които насърчават обучението през целия живот и комуникацията между участниците, лидерството и професионалните умения на участниците.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.