Проект

През последните десетилетия медийната култура се обогатява в големи мащаби. Заедно с това, ежедневно се появяват все повече нови източници на информация.

Преходът към дигиталното и консолидацията на комуникационните конгломерати разширяват представата за средствата за масова информация. А жанровете, темите и съдържанията се преплитат едно в друго с изключително плавно.

Навлизаме в мултимедийна среда, която прогресивно обхваща и добавя нови аспекти към съдържанието си, които са свързани помежду си.

 

C

ЦЕЛИ

Проектът „МЕСО- Медийна грамотност- преодолимо предизвикателство“ се стреми да разпространи и информира за влиянието на средствата за масова информация, като подпомогне изграждането на активна позиция към потреблението им.

Целта на проекта е да помогне на потребителите да се справят с трудностите, свързани със защитата на личните данни и безопасното използване на онлайн пространството.

Насочва се към развитието и усъвършенстването на критическото мислене на възрастните, за да не стават жертви на измами в интернет, чрез лъжлива информация, кибертормоз, радикализация, заплахи за киберсигурността и измами.

Проектът осигурява подкрепа и на обучителите с разпространяването на материали и преподаването на необходимите знания на учениците им.

СТРЕМЕЖИ

ПОДОБРЯВАНЕ

Подобряване нивото на умения на обучаващите с цел качествено да допринесат за изграждане на по-добър потенциал на възрастните и усъвършенстване на критичната мисъл и личната отговорност.

Улесняване достъпа

Улесняване достъпа на възрастните до различните видове неформално обучение и възможности за обмяна на опит, обогатяване на познанията им и развиване на компетентността и умението им да мислят и действат критично.

ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

Повишаване капацитета на организациите за възрастни, чрез снабдяването им с нови материали за обучение и подкрепа на целевата група, усъвършенстване и разпространяване на инициативата за качествено персонализирано обучение.

РЕЗУЛТАТИ

R1. АНАЛИЗ ПОД ФОРМАТА НА ДОКЛАД ЗА НУЖДИТЕ НА ПАРТНИРАЩИТЕ СИ ДЪРЖАВИ

Доклад, който засяга нуждата от обучители на възрастни, които да работят с по-ограничени ученици; методи за мотивиране и насърчаване на възрастните да се включват в различни социални дейности и в обучението, без да се притесняват от възрастта си.

R2. "MECO" ИНСТРУМЕНТИ

Обучителна програма, която да ръководи възрастните и да им бъде в помощ по време на обучението им в посока развиване на критично мислене и разпознаване на измамите в интернет.

R3. "MECO" ПЛАТФОРМА

Платформа за електронно обучение, която открито да предоставя неограничен достъп до обучителния материал, разработен по време на проекта.

 

R4. "MECO" Оценка на компетентността

ИКТ средство за оценка на необходимите знания и начални умения на целевите групи, с цел обогатяване на знанията и опита им в областта.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.