РЕЗУЛТАТИ

ОСНОВНИ НУЖДИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ ОБУЧАЕМИ С  ПО-МАЛКО ВЪЗМОЖНОСТИ

Онлайн обучителна платформа MECO

Оценка на компетентността на MECO

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.